ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je ATIcomp, s.r.o., so sídlom Za stanicou 10, 831 04 Bratislava, IČO: 464 618 92.

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

TRETIE STRANY A OKRUH PRÍJEMCOV

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

  1. právo na prístup k osobným údajom,
  2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
  3. právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
  6. právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  7. právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. http://dataprotection.gov.sk/
  8. Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom emailovej adresy ou@inteligent.systems